Ganesh Chaturthi 2023: Do you know why this festival is celebrated for 10 days?

happy ganesh chaturthi, Ganesh Chaturthi, Chaturthi, Happiness, Wish, Ganesha, Portable Network Graphics, GIF, Parvati, Greeting, Greeting Card, Shubhakankshalu, Bal Ganesh, Shubhakankshalu, Bal Ganesh, Wish, Parvati, Greeting, happy ganesh chaturthi wishes, Chaturthi, Wish, Ganesh Chaturthi, Happiness, Ganesha, Kannada, GIF, Parvati, Festival, Gauri Ganesha, Greeting, Shubhakankshalu, Blessing, GIF, Parvati, Gauri Ganesha, Greeting, Shubhakankshalu, Blessing, Kannada, Ganesh Chaturthi Wishes, Wish, Chaturthi, Ganesh Chaturthi, Happiness, Ganesha, Kannada, Parvati, GIF, Gauri Ganesha, Shubhakankshalu, Blessing, Shubhashayagalu, Prosperity, Parvati, Gauri Ganesha, Shubhakankshalu, Blessing, Shubhashayagalu, Prosperity, Kannada, Happiness, GIF, happy ganesh chaturthi wishes, Wish, Chaturthi, Ganesh Chaturthi, Happiness, Ganesha, Kannada, GIF, Parvati, Gauri Ganesha, Greeting, Greeting Card, Blessing, Shubhakankshalu, Shubhashayagalu, Parvati, Gauri Ganesha, Greeting, Greeting Card, Blessing, Shubhakankshalu, Shubhashayagalu, Kannada, Happy Ganesh Chaturthi 2023, Chaturthi, 2023, Ganesh Chaturthi, Happiness, Wish, Image, Ganesha, GIF, Parvati, Festival, Gauri Ganesha, Sep-18, ShareChat, Shubhakankshalu, Khairtabad, Khairatabad Ganesh, Shubhashayagalu, Parvati, Gauri Ganesha, Sep-18, ShareChat, Shubhakankshalu, Khairtabad, Khairatabad Ganesh, Shubhashayagalu, vinayagar chaturthi 2023, Ganesh Chaturthi, 2023, Chaturthi, Calendar date, Wish, Tamil Nadu, Calendar System, Ganesha, Tamil calendar, Holiday, Tamils, Puja, Government of Tamil Nadu, Sep-18, Kolam, Nalla Neram, Greeting, Sun TV, Kozhukkatta, Karpaga Vinayagar Temple, Vaazhthugal, Onbathu Kolum, Vaazhthugal, Wish, Onbathu Kolum, Kolam, Greeting, Karpaga Vinayagar Temple, Nalla Neram, Sun TV, Kozhukkatta, Puja, Ganesha, Ganesh Chaturthi, Chaturthi, Calendar date, Ganesha, Wish, Happiness, Holiday, Puja, Invitation, Muhurta, Ananta Chaturdashi, Ornament, Festival, Rangoli, Sep-18, Bank holiday, Greeting, Lalbaugcha Raja, Gauri Ganesha, Shubhakankshalu, Shubhashayagalu, Wish, Happiness, Shubhakankshalu, Shubhashayagalu, Gauri Ganesha, Greeting, Rangoli, Muhurta, Lalbaugcha Raja, Invitation, Sep-18, Bank holiday, Puja, Holiday, ganesha chaturthi, Chaturthi, Ganesh Chaturthi, Ganesha, Wish, Happiness, Kannada, Puja, Cult image, Festival, Parvati, Home, Karnataka, Holiday, Gauri Ganesha, Rangoli, Shubhashayagalu, Greeting, Monday, Shri Panchamukhi Ganesha Temple, Kolam, Rahukaalam, Suno Ganpati Bappa Morya, Shubhakankshalu, Wish, Happiness, Shubhashayagalu, Greeting, Monday, Gauri Ganesha, Rahukaalam, Rangoli, Suno Ganpati Bappa Morya, Kolam, Kannada, Shri Panchamukhi Ganesha Temple, Puja, ganesha, Ganesha, Ganesh Chaturthi, Image, Chaturthi, Kannada, Drawing, Wish, Cult image, Parvati, easy, Deva Shree Ganesha, Happiness, Gauri Ganesha, Festival, Clay, Puja, God, Rangoli, Leaf, Shubhashayagalu, Shri Panchamukhi Ganesha Temple, Blessing, Jai Jai Ganesha, Kolam, Ganesha Temple, Shubhashayagalu, Wish, Happiness, Kolam, Gauri Ganesha, Rangoli, Jai Chiranjeeva, Kannada, Blessing, Jai Jai Ganesha, Ganesha Temple, Shri Panchamukhi Ganesha Temple, Puja, Leaf, Ganesh Chaturthi, Parvati, Chaturthi, easy, Clay, Festival, vinayaka chaturthi 2023, Chaturthi, Ganesh Chaturthi, 2023, Calendar date, Happiness, Wish, Ganesha, Holiday, Calendar System, Puja, Tamil Nadu, Telugu Calendar, Panchangam, Ananta Chaturdashi, Tamil calendar, Sep-18, Shubhakankshalu, Greeting, Vinayaka Chavithi Pooja Vidhanam, Telugu years, Sringeri, Pooja Vidhanam, Vedabhavan, Vinayaka Chaviti, Greeting, Vinayaka Chavithi Pooja Vidhanam, Telugu years, Sringeri, Pooja Vidhanam, Vedabhavan, Wish, Vinayaka Chaviti, Happiness, Shubhakankshalu, Puja, Ganesha, Panchangam, Sep-18, ganesha festival, ganesha images, gowri ganesha, ganesh, lord ganesha, ganesha chaturthi, gowri ganesha festival, ganesha festival 2023, ganesha wishes, ganesha drawing, ganesh chaturthi, gowri ganesha wishes, ganesha festival wishes, ganesha song, ganesha idol, gowri ganesha festival wishes, ganesha chaturthi 2023, gowri ganesha festival 2023, shree ganesha, gowri festival 2023, ganesha decoration, happy ganesha, deva shree ganesha, lord ganesha images, ganesha songs, happy gowri ganesha festival wishes, happy gowri ganesha festival in kannada, ganesha festival 2023 wishes in kannada, gowri ganesha festival wishes, gowri ganesha festival wishes in kannada 2023, gowri ganesha festival wishes in kannada, gowri ganesha wishes, ganesha festival wishes in kannada, gowri ganesha wishes in kannada, gowri ganesha festival wishes kannada, gowri ganesha festival wishes images in kannada, ganesha festival wishes, gowri ganesha festival wishes in english, happy gowri ganesha festival, happy gowri ganesha festival images, happy gowri ganesha in kannada, gowri ganesha festival 2023 wishes, happy gowri ganesha chaturthi, happy gowri ganesha, happy gowri ganesha festival wishes in kannada, ganesha wishes in kannada, happy ganesha festival wishes, happy ganesha festival, ganesh chaturthi wishes images, ganesha habbada shubhashayagalu, Happy Ganesh Chaturthi 2023, ganesh chaturthi 2023 wishes, ganesh chaturthi wishes, happy ganesh chaturthi 2023 wishes, happy ganesh chaturthi wishes, ganesh chaturthi images, ganesh images, ganesh chaturthi 2023 images, happy ganesh chaturthi 2023 images, happy ganesh chaturthi images, happy vinayaka chaturthi, happy vinayaka chaturthi 2023, vinayaka chaturthi, vinayaka chaturthi 2023, vinayagar chaturthi 2023, vinayagar chaturthi, happy vinayagar chaturthi 2023, happy vinayagar chaturthi, ganesha chaturthi, vinayaka chavithi, happy vinayaka chavithi, happy ganesha chaturthi, ganesha chaturthi 2023, happy vinayaka chavithi 2023, vinayaka chavithi 2023, ganesh chaturthi 2023 date, vinayaka chavithi, vinayaka chavithi 2023, vinayaka chaturthi wishes 2023, happy vinayaka chaturthi 2023 wishes, vinayagar chaturthi wishes, vinayagar chaturthi wishes 2023, happy vinayaka chavithi wishes, vinayaka images, happy vinayaka chaturthi images, ganesha festival 2023, happy gowri ganesha, happy ganesh chaturthi in telugu, ganesha images, gowri ganesha festival 2023, happy gowri ganesha festival, happy ganesh chaturthi in tamil, ganesh chaturthi gif, ganesh chaturthi wishes in kannada, happy ganesh chaturthi wishes in kannada, gowri ganesha wishes, happy ganesha festival wishes, happy gowri ganesha chaturthi wishes, vinayaka chavithi images, happy gowri ganesha wishes, gowri ganesha festival 2023 wishes, ganesha chaturthi, ganesh, ganesh chaturthi, ganesha chaturthi 2023, ganesh chaturthi 2023, ganesha wishes, ganesha chaturthi wishes, ganesha chaturthi festival, ganesha festival, lord ganesha, ganesha chaturthi images, ganesha images, happy ganesha, happy ganesha chaturthi, ganesh chaturthi wishes, ganesh images, gowri ganesha, gowri ganesha chaturthi, ganesh chaturthi images, ganesha chaturthi kannada, ganesha festival 2023, ganesha chaturthi in kannada, happy ganesh chaturthi, gowri ganesha festival, ganesha chaturthi date, lord ganesha chaturthi 2023, happy gowri ganesha, ganesha festival wishes in kannada, gowri ganesha festival wishes in kannada, happy ganesh chaturthi kannada, happy ganesh chaturthi in kannada, gowri ganesha festival wishes 2023, happy gowri ganesha festival wishes, ganesh chaturthi images in kannada, happy ganesh chaturthi 2023 wishes, ganesh chaturthi wishes images in kannada, happy gowri ganesha festival wishes in kannada, gowri ganesha festival 2023 wishes in kannada, happy gowri ganesha images, ganesh chaturthi wishes hd images, ganesha habbada shubhashayagalu in kannada, ganesha chaturthi pooja timings, ganesh chaturthi greetings, jai jai ganesha song download, rangoli designs, happy vinayagar chaturthi, gowri ganesha habbada shubhashayagalu, ganesh chaturthi wishes in telugu, vinayaka chavithi wishes, happy vinayaka chaturthi wishes, ganesh chaturthi 2023 wishes in english, happy ganesh chaturthi wishes, happy ganesh chaturthi 2023 wishes, ganesh chaturthi 2023 wishes, happy ganesh chaturthi 2023, ganesh chaturthi 2023, happy ganesh chaturthi wishes images, ganesh chaturthi wishes images, ganesh chaturthi images, happy ganesh chaturthi images, ganesh images, vinayaka chaturthi wishes, happy vinayaka chaturthi wishes, vinayaka chaturthi, happy vinayaka chaturthi, happy ganesh chaturthi kannada, ganesh chaturthi kannada, ganesh chaturthi wishes kannada, ganesha, happy ganesha chaturthi wishes, happy ganesha chaturthi, ganesha chaturthi, happy ganesh chaturthi in kannada, ganesh chaturthi in kannada, happy ganesh chaturthi telugu, ganesh chaturthi wishes in kannada, happy ganesh chaturthi wishes telugu, vinayaka chaturthi wishes, vinayaka chaturthi, happy ganesh chaturthi telugu, happy ganesh chaturthi wishes telugu, ganesh chaturthi telugu wishes, happy vinayagar, happy vinayagar chaturthi, vinayaka chavithi wishes, vinayaka chavithi, vinayaka chaturthi 2023, vinayaka chaturthi 2023 wishes, happy vinayaka chaturthi 2023 wishes, happy gowri ganesh chaturthi wishes, happy gowri ganesha, happy gowri ganesha wishes, gowri ganesha wishes, ganesha festival wishes, vinayagar chaturthi 2023, vinayagar chaturthi wishes 2023, happy ganesh chaturthi wishes in telugu, ganesh chaturthi wishes in telugu, happy ganesh chaturthi in telugu, vinayaka chavithi 2023, happy gowri ganesha festival, gowri ganesha festival wishes, happy ganesh chaturthi wishes, ganesh chaturthi 2023 wishes, happy ganesh chaturthi 2023 wishes, ganesh chaturthi 2023, happy ganesh chaturthi 2023, happy ganesh chaturthi wishes images, happy ganesh chaturthi images, ganesh chaturthi images, ganesh chaturthi wishes images, ganesh images, happy vinayaka chaturthi wishes, happy vinayaka chaturthi, vinayaka chaturthi wishes, vinayaka chaturthi, ganesh chaturthi wishes kannada, ganesh chaturthi kannada, happy ganesh chaturthi kannada, happy ganesha chaturthi wishes, ganesha, happy ganesha chaturthi, ganesha chaturthi, ganesh chaturthi in kannada, ganesh chaturthi wishes in kannada, happy ganesh chaturthi in kannada, happy ganesh chaturthi telugu, happy ganesh chaturthi telugu wishes, happy vinayaka chaturthi wishes, vinayaka chaturthi, happy ganesh chaturthi telugu wishes, ganesh chaturthi telugu wishes, ganesh chaturthi wishes telugu, vinayagar chaturthi, vinayagar chaturthi wishes, vinayaka chavithi, happy vinayaka chavithi wishes, vinayaka chavithi wishes, happy vinayaka chavithi, happy vinayaka chaturthi 2023 wishes, happy vinayaka chaturthi 2023, vinayaka chaturthi 2023, ganesh chaturthi images 2023, ganesh festival wishes, happy gowri ganesh chaturthi, happy gowri ganesha chaturthi wishes, happy ganesh chaturthi tamil wishes, gowri ganesha wishes, happy gowri ganesha, happy ganesha festival wishes, vinayagar chaturthi 2023, vinayagar chaturthi wishes 2023, happy ganesh chaturthi in telugu, Ganesh Chaturthi, 2023 ganesh chaturthi, chaturthi ganesh chaturthi 2023, ganesh chaturthi date, 2023 ganesh chaturthi date, ganesh chaturthi in 2023, ganesh chaturthi wishes, happy ganesh chaturthi, 2022 ganesh chaturthi, when is ganesh chaturthi, when ganesh chaturthi 2023, ganesh chaturthi holiday, ganesh chaturthi decoration, when is ganesh chaturthi 2023, ganesh images, ganesh chaturthi images, ganesh chaturthi kab hai, ganesh chaturthi invitation, ganesha, ganesha chaturthi, ganesh chaturthi time, ganesh chaturthi in hindi, ganesh chaturthi 2023 holiday, ganesh puja 2023, when is ganesh chaturthi in 2023, ganesh chaturthi muhurat, happy vinayagar chaturthi, happy ganesh chaturthi wishes in kannada, vinayaka chavithi wishes, happy vinayaka chavithi wishes, happy vinayaka chaturthi wishes, happy ganesh chaturthi kannada, ganesh chaturthi wishes in telugu, happy ganesh chaturthi in kannada, gowri ganesha festival wishes, ganesh chaturthi 2023 wishes in kannada, ganesh chaturthi telugu wishes, happy vinayaka chavithi, ganesh chaturthi wishes images, ganesh chaturthi kannada wishes, vinayagar chaturthi wishes, happy ganesh chaturthi in telugu, ganesh chaturthi wishes in kannada, happy vinayaka chaturthi, happy ganesh chaturthi wishes, vinayaka chavithi wishes telugu, gowri ganesha festival wishes in kannada, ganesh chaturthi 2023 wishes in telugu, when is ganesh chaturthi in 2023 18 or 19, ganesh chaturthi images, wishes, ganesh chaturthi wishes in tamil, happy ganesh chaturthi, ganesh chaturthi wishes, happy ganesh chaturthi wishes, ganesh chaturthi 2023, happy ganesh chaturthi 2023, ganesh chaturthi images, happy ganesh chaturthi images, ganesh images, ganesh chaturthi wishes 2023, happy ganesh chaturthi 2023 wishes, happy vinayaka chaturthi, vinayaka chaturthi, happy ganesha chaturthi, ganesha, ganesha chaturthi, ganesh chaturthi 2023 images, happy ganesh chaturthi kannada, happy ganesh chaturthi telugu, happy ganesh chaturthi in kannada, vinayagar chaturthi, happy vinayaka chavithi, happy vinayagar chaturthi, vinayaka chavithi, ganesh chaturthi wishes images, happy ganesh chaturthi wishes images, happy ganesh chaturthi hd, vinayaka chaturthi wishes, vinayagar chaturthi wishes, happy vinayagar chaturthi wishes, happy vinayaka chavithi wishes, happy vinayaka chaturthi 2023 wishes, happy gowri ganesha festival, gowri ganesha festival, happy gowri ganesha chaturthi wishes, vinayagar chaturthi wishes 2023, happy ganesha festival wishes, happy ganesh chaturthi wishes in telugu, happy vinayaka chaturthi in telugu, gowri ganesha festival wishes, happy teej, happy vinayagar chaturthi in tamil, vinayaka chavithi images, vinayagar images, gowri ganesh chaturthi 2023, greeting cards for ganesh chaturthi, happy gauri ganesh chaturthi, happy vinayaka chaturthi 2023 images, happy gowri ganesha festival in kannada, ganesh chaturthi wishes hd images, happy ganesh chaturthi images in telugu, gowri ganesha festival wishes in kannada, Ganesh Chaturthi Wishes, ganesh chaturthi 2023, ganesh chaturthi 2023 wishes, happy ganesh chaturthi, happy ganesh chaturthi wishes, ganesh chaturthi images wishes, ganesh images, ganesh chaturthi images, ganesh chaturthi wishes kannada, ganesh chaturthi telugu wishes, ganesh chaturthi wishes in kannada, ganesh chaturthi in kannada, ganesh chaturthi english wishes, ganesha chaturthi wishes, ganesha, ganesha chaturthi, vinayaka chaturthi, wishes for ganesh chaturthi, vinayaka chaturthi wishes, happy ganesh chaturthi 2023, ganesh chaturthi wishes in english, ganesh chaturthi wishes in telugu, ganesh chaturthi wishes 2023 images, ganesh chaturthi 2023 images, ganesh chaturthi wishes hindi, vinayaka chavithi wishes, gowri ganesha wishes, vinayaka images, ganesh chaturthi wishes telugu images, vinayaka chavithi wishes telugu, happy vinayagar chaturthi wishes, happy vinayaka chavithi wishes, happy vinayaka chavithi, gowri ganesha wishes in kannada, ganesha festival 2023 wishes, vinayagar chaturthi in tamil, ganesh chaturthi wishes images in telugu, ganesh chaturthi wishes photos, vinayaka chavithi images, vinayagar chaturthi images, happy gowri ganesha chaturthi wishes, happy ganesh chaturthi tamil wishes, gowri ganesha festival 2023, ganesh chaturthi wishes images in english, happy gowri ganesha festival wishes, cute ganesh chaturthi wishes, happy ganesh chaturthi wishes in tamil, gowri ganesha images, ganesh chaturthi whatsapp status, ganesh chaturthi wishes to family, vinayaka chavithi subhakankshalu, vinayaka chaturthi 2023, ganesh chaturthi, ganesh chaturthi 2023, ganesh chaturthi vinayaka chaturthi 2023, vinayaka chavithi, chavithi 2023, vinayaka chavithi 2023, vinayaka chaturthi in 2023, vinayaka chaturthi 2023 date, vinayaka chaturthi date, happy vinayaka chaturthi, happy vinayaka chaturthi 2023, when vinayaka chaturthi 2023, vinayaka chaturthi wishes 2023, vinayaka chaturthi wishes, 2023 ganesh chaturthi date, when is vinayaka chaturthi 2023, when is vinayaka chaturthi, vinayaka chavithi 2023 date, when is vinayaka chaturthi in 2023, vinayaka chaturthi 2023 tamil, vinayaka chaturthi 2023 images, vinayaka images, vinayaka chaturthi images, vinayaka chavithi 2023 telugu, vinayaka chaturthi time 2023, happy vinayaka chaturthi 2023 wishes, happy ganesh chaturthi 2023 wishes, happy ganesh chaturthi wishes, happy vinayaka chavithi wishes, vinayaka chaturthi wishes in telugu, ganesh chaturthi wishes 2023 images, ganesh chaturthi wishes images, vinayaka chaturthi subhakankshalu, happy vinayagar chaturthi, happy ganesh chaturthi images, happy ganesh chaturthi 2023 images, ganesh chaturthi 2023 wishes in telugu, happy vinayaka chaturthi in telugu, ganesh chaturthi wishes in telugu, vinayaka chavithi 2023 images in telugu, ganesh chaturthi 2023 date in india calendar, vinayaka chavithi pooja timings 2023, happy vinayaka chavithi in telugu, happy vinayaka chaturthi 2023 hd images, vinayaka chavithi subhakankshalu in telugu, ganesh chaturthi 2023 wishes in english, ganesh chaturthi wishes in english, vinayaka chavithi 2023 wishes in english, vinayagar chaturthi 2023 wishes in tamil, ganesh chaturthi 2023 muhurat, vinayagar chaturthi 2023, vinayagar chaturthi tamil, vinayagar chaturthi 2023 tamil, vinayagar chaturthi date 2023, vinayagar chaturthi in tamil, vinayagar chaturthi 2023 in tamil, vinayagar chaturthi wishes, ganesh chaturthi 2023, vinayagar chaturthi tamil wishes, vinayagar chaturthi tamil date 2023, tamil calendar 2023, vinayagar chaturthi tamil calendar, tamil calendar 2023 vinayagar chaturthi, vinayagar chaturthi tamil nadu, tamil nadu vinayagar chaturthi 2023, vinayagar chaturthi 2023 tamil nadu, tamil calendar, vinayagar chaturthi images, vinayagar images, vinayagar chaturthi wishes in tamil, vinayagar chaturthi 2022, vinayagar chaturthi 2023 holiday, vinayagar chaturthi time, vinayagar chaturthi 2023 date tamil nadu, vinayaka chaturthi 2023, vinayaka chaturthi, happy ganesh chaturthi, happy ganesh chaturthi 2023 wishes, good time for vinayagar chaturthi 2023, happy vinayaka chaturthi 2023, happy vinayaka chaturthi, ganesh chaturthi wishes 2023 in tamil, ganesh chaturthi 2023 images download, happy vinayaka chaturthi 2023 wishes, vinayagar chaturthi pooja time in tamil, vinayagar chaturthi 2023 gif images, vinayagar chaturthi 2023 puja timings, good time today, ganesh chaturthi wishes in english, happy vinayagar chaturthi wishes, happy ganesh chaturthi 2023, ganesh chaturthi wishes hd images, vinayagar chaturthi tamil wishes, vinayagar chaturthi vazhthukkal in tamil, vinayagar chaturthi wishes in tamil, pillayarpatti vinayagar images, vinayagar chaturthi wishes, vinayagar chaturthi valthukal in tamil, happy vinayagar chaturthi 2023, happy vinayagar chaturthi,

Ganesh Chaturthi 2023: Ganesh ji is one of the main deities in Sanatan Dharma. Lord Ganesha is worshiped before any auspicious work by hindus. That is why he is also called the first revered god. By worshiping Lord Ganesha, all the work of a person is completed without any hindrance.

Every year in the month of Bhadrapada, from the Chaturthi date of Shukla Paksha, the installation of Lord Ganesha starts in every house with musical instruments. The 10-day long Ganesh Utsav is going to begin across the country on 19th September, the day of Ganesh Chaturthi. But do you know why this festival lasts only for 10 days. Here’s the reason:

Ganesh Chaturthi 2023: Know exact date to bring Bappa at home

Many stories are found

There are many stories behind celebrating Ganesh Utsav. It is believed that Lord Ganesha was born on the Chaturthi date of Shukla Paksha in the month of Bhadrapada. Therefore this day is known as Ganesh Chaturthi. On the other hand, the story behind celebrating Ganesh Utsav for 10 days is that when Ved-Vyas ji requested Lord Ganesha to write the Mahabharata book, then Ganpati ji kept writing the Mahabharata without stopping for 10 days. When Ved-Vyas ji saw, they found that Ganesh ji’s temperature was very high and made him bathe in the river on the 10th day. Since then Ganesh Chaturthi is considered to be the beginning.

In how many days can immersion be done?

There is a tradition of celebrating Ganeshotsav for 10 days. The idol of Lord Ganesha is immersed on the day of Anant Chaturthi. But if you want, you can bring Bappa home for one and a half days to three, five, seven or 10 days. The same auspicious results are obtained as one gets by immersing Bappa on the day of Anant Chaturthi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from National Chronicle

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading